Sosyal Politika Yazıları

Sosyal Politika Yaz lar K reselle me zellikle zengin lke devletlerinin yerle mi sosyal g venlik programlar n s rd rebilme kapasitesini tehdit ediyor sonras d nemde fabrikalar i lerken ve insanlar hayat boyu s rd recekl

K reselle me, zellikle zengin lke devletlerinin yerle mi sosyal g venlik programlar n s rd rebilme kapasitesini tehdit ediyor 1945 sonras d nemde fabrikalar i lerken ve insanlar hayat boyu s rd recekleri i lerde al rken, gerek patronlar gerekse refah devletleri c mert bir sosyal g venlik platformunun olu mas n kabullenmi lerdi E itim bedavayd , sa l k harcamalarK reselle me, zellikle zengin lke devletlerinin yerle mi sosyal g venlik programlar n s rd rebilme kapasitesini tehdit ediyor 1945 sonras d nemde fabrikalar i lerken ve insanlar hayat boyu s rd recekleri i lerde al rken, gerek patronlar gerekse refah devletleri c mert bir sosyal g venlik platformunun olu mas n kabullenmi lerdi E itim bedavayd , sa l k harcamalar n n o unu devlet kar l yordu, emekli maa lar g venliydi, i sizlik sigortas da iyi i liyordu Oysa son yirmi y ll k d nemde refah devletinin bu sayd m z kazan mlar n n hepsinin krizde oldu u ileri s r l yor Devletler bu garantileri s rd remeyeceklerini s yleyip her bir harcama kaleminde k s nt yapmaya u ra yor Bu arada, bireylerin kar kar ya olduklar risklerin artt g zlemleniyor Esnek istihdam hem i sizlik oran n ve s resini art r yor, hem de insanlar n emeklilik maa lar na yapt klar katk lar azalt yor al an insanlar art k ayn i te m r boyu kal p oradan emekli olacaklar n d nemiyor stihdam n g vensizle mesi ve eski sekt rlerin k reselle me ile tasfiye edilmesi giderek b y yen bir yeni yoksulluk kategorisini ortaya kar yor Elinizdeki kitap, b yle bir ortamda y r t len g ncel sosyal politika tart malar n n pek o unun temelindeki kuram ve kavramlar geli tiren veya derinlemesine tart an, g n m z n klasikleri say labilecek metinlerden olu uyor Bu metinlerin daha nce T rk e ye evrilmemi olmalar n n, T rkiye deki sosyal politika alan ndaki azgeli mi li in hem kan t hem de nemli bir nedeni oldu unu d n yoruz.

  • Best Read [Ayşe Buğra Çağlar Keyder] ✓ Sosyal Politika Yazıları || [Contemporary Book] PDF ↠
    Ayşe Buğra Çağlar Keyder
  • thumbnail Title: Best Read [Ayşe Buğra Çağlar Keyder] ✓ Sosyal Politika Yazıları || [Contemporary Book] PDF ↠
    Posted by:Ayşe Buğra Çağlar Keyder
    Published :2018-03-19T18:19:57+00:00

One thought on “Sosyal Politika Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *